Pomoc s prekladom - maďarčina

Máte problém s čítaním zápisov v starých matrikách? Trápi vás kurent, švabach, kurzíva alebo len škrabopis v matrike? Tu vám poradíme s prečítaním textu.
Pravidlá fóra
Pravidlá fóra "Čítanie starých dokumentov"
V prípade, že potrebujete pomoc s prečítaním alebo prekladom akéhokoľvek záznamu, dodržujte, prosím, nižšie uvedené zásady. Pomôžete tak všetkým zúčastneným.

1. Do predmetu správy napíšte, napr.: "Narodenie 1758 Prešov latinčina" alebo "Príčina smrti 1862 maďarčina" (Predmet typu "Prosím o prečítanie a o preklad" alebo "Prosba o preklad" vskutku správna nie je).

2. Vždy napíšte do tela správy to, čo sami zvládnete prečítať aj keby to malo byť chybné alebo útržkovité. Váš zápis typu: ".... Maria ? (asi Jurčo?), filia (?dcéra) ... a ..." je pre nás povzbudením k pomoci a oceneniu Vašej snahy. Chýbajúca snaha o prečítanie textu z Vašej strany môže znamenať, že Vám nikto nebude chcieť pomôcť. Chybne prečítaný text Vám opravíme a určite sa z Vás vysmievať nebudeme.

3. V prípade, že vkladáte obrázok na prečítanie priamo na fórum, pamätajte, prosím, na jeho dostatočnú veľkosť. Text si radšej poposúvame kurzorom myši, než by sme odbiehali pre lupu.

4. Pokiaľ je to možné, tak je vždy lepšie, ak je na obrázku viac textu na porovnanie nejasných písmen.

5. Ku každej žiadosti na čítanie z matrík by mal byť pripojený odkaz na originálnu matriku, aby sme dokázali porovnať nejasné písmená.

6. Prosíme autorov jednotlivých príspevkov, aby po vyriešení daného problému doplnili do názvu témy slovo "VYRIEŠENÉ" (kliknutím na ceruzku v prvom príspevku v danom článku sa otvorí možnosť editácie názvu témy).

Ďakujeme Vám za porozumenie :-)
Dari
Veterán
Veterán
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 17 Okt 2012, 23:30
Predkovia z oblasti: Trebaczky, Sztankovics obce v okolí Piešťan

Nájde sa tu dobrá duša, ktorá by mi preložila z maďarčiny trochu dlhší text?
Používateľov profilový obrázok
obi
Iniciatívny člen
Iniciatívny člen
Príspevky: 198
Dátum registrácie: 17 Feb 2017, 18:58
Predkovia z oblasti: Obenau,Stouy,Rakúsko,Maďarsko,Slovensko

Môžem to skúsiť
Dari
Veterán
Veterán
Príspevky: 359
Dátum registrácie: 17 Okt 2012, 23:30
Predkovia z oblasti: Trebaczky, Sztankovics obce v okolí Piešťan

Pre istotu, že by sa o preklad pokúsil aj niekto druhý:

A község eredetére vonatkozólag semmi adatunk nincsen, a hagyomány szerint morvák voltak első lakói, s innen nyerte volna a >Moravani« elnevezést, de hogy a XIV—XV. században keletkezett, arra vall a község feletti dombján épül, ezen századokat jellemző csupa kő s kevés téglából hegyen épült góth-byzanc-stylü kuptornyos temploma.
A nép közt elterjedt szóhagyomány erősiti, hogy ezen templom a XVI. század végén török mecsetül szolgált volna.
Moraván község 1706-ig Banka anyaegyházhoz tartozott; a nevezett évben elszakadván ezen anyaegyháztól Pöstyén Moraván, úgymint Pöstény, mater lett s hozzácsatoltatott filiálisul Banka, valamint az azelőtt Modróhoz tartozó Ducó és Hubina.
1783-ban elégett a plébánia lak ott hamvadtak el az anyakönyvek, valószínűleg a keletkezésére vonatkozó adatokkal együtt.
Nevezetessége: a földbirtokos csinos kastélya.
Ez hajdan jezsuita zárda volt, román stylban épült, de mikor, az nem puhatolható ki, amennyiben az adatok a rend tagjai kiűzetésekor szintén eltűntek ; tény azonban, hogy a XVI. században már benne laktak s szerzetesi beosztás szerint a trencséni társházhoz tartozott, honnan a noviciusok ide hozattak, újonc éveik eltöltése végett. A zárda melletti terjedelmes földbirtok jelentékeny része Kollonich de Kollegrád, akkori hercegprímás ajándéka volt, ki nyaranta 1695—1701. időben szabad idejét a tudós atyák körében e falak közt tölte.
Ezen zárdában II. Rákóczy Ferenc, midőn a bécsújhelyi bőrtönből kiszabadult s a testvérérzelmü lengyelekhez menekült volna, egy egész napig rejtekezett 1701-ben nov. i-én.
Ugyanezen zárdában I. József idejében, 1708-ban, midőn Pálfy tábornok az elégedetlenek ellen, Moraván és Trencsén között harcolt, a sebesültek közül a vagyonosok az első gondos ápolásban részesültek.
II. József a zárdát megsemmisítette és adományképen ajándékozta grófCsákynak, ez később motesici Motesicky Józsefnek adta el, erről Mátyás fiára, végre ennek Róza nevű nejére szállott át az egész vagyon aki az egészet 1873-ban 800,000 frtértgróf Zedvitz Curtnak adta el.
Ezen épület hajdan csak egy emeletes volt, a jelelenlegi birtokosa a padlásból még egyet alakított át, oly meghagyással, hogy az ablakok kivágatásánál a vakolatnak sértetlennek kellett maradnia. A kastély északi és déli szárnyán karcsú tornyok ékeskednek, melynek egyike hajdan épületdiszül, ma őrtornyul szolgál, a másik — északi — pedig a házi kápolna felett, mely Csáky érsek által I751 — 1757- május hónapig (Visitátió Batthyány 1788) épült fel, emeli ezüst keresztjét. A kastélyt válogatott nemű és íaju, nagy gyümölcskert veszi körül.
Az iskolaépület 1864 3g nagyon kezdetleges volt; a nevezett évben Moraván s a hozzátartozó filiáliék Banka, Hubina, Ducg,, közösen építették fel a kántorlakot egy tanteremmel.
Ezen tanterem nem felelvén meg a tanulók számának, 1893-ban 365 frt árán, az iskolaalap pénzéből 5 m.-rel meghoszszabbittatott s ½ m.-rel emeltetett; és igy jelenleg 11 m, hosszú,
5 +1/2 m. széles 3+1/2 rn. magas. A mostani berendezése kifogástalan.
Ki volt az első tanitó, nem puhatolható ki; .annyi bizonyos, hogy 18001820-ig Begányi N., 1820—1840. ör. Schenk János, aki nem tudván zongorálni, hegedűszóval kisérte az éneket ; 1840-ben meghalt, helyét fia ifj. Schenk János foglalta el, akire örömmel emlékezrk vissza a nép ; ez 1874-ben cserélt Lédeczy József récsényi kántortanítóval, mely utóbbi 1886-ig itt működött s 63 éves korában itt elhalálozolt; ugyanazon évi dec. 11-én Smeringa Géza választatott meg, s mai napig működik.
1873-ig Moravánból járt egy segédtanító Bankára és egy Hubinára, mely esztendőben ezen iskolák önálló tanítókkal töltettek be.
Smeringa Géza született 1862. máj. 24. O-Lehotán, Nyitramegye. 1880-ban Kassán a dominikánusokhoz és Esztergomban világi papnak pályázott, de nem vették be; 1881-ben Szepes egyházmegyében felvetettéit kispapnak, de épen atyja elhalálozván, anyja nagy nyomorán segíteni akarván, pöstyéni tanítónak választatta meg magát, hol 1883-ig működött, a midőn Nagyszonbatban az osztályvizsgák sikeres letétele után oklevelet nyert. 1886-ban Moravánban választott meg. A magyarnyelv tanításában kiváló buzgóságot fejt ki. Irt több módszertani cikket, s különféle paedagógiai értekezéseket. Egy ízben Ő Eminentiája által 2 drb. aranynyal let kitüntetve. Öt követi Kenderessy István, ki Bessenyőről lett ide megválasztva.
A kántortanító jövedelme 409 frt 48 kr.
Az iskolaszés elnöke Molnár Rezső alperesplébános, ker. tanfelügyelő.

Ďakujem
lucianemethova
Príspevky: 26
Dátum registrácie: 30 Okt 2019, 08:08
Predkovia z oblasti: Lédeczy - učitelia (Bučany, Nové Sady, Vaďovce), Kalapos - Kecskemét, Raustein - Trnava, Miksovics - Pobedim, Podolie, Wisandt - Stupava, Toman - Nové Zámky, Győr, Michalič - Kapišová, Németh - Bojničky

mohla by som sa spýtať, odkiaľ pochádza tento text? spomína sa v ňom aj môj prapraprapra dedkom :) dakujem
Napísať odpoveď