Strana 1 z 1

Pomoc s prekladom - maďarčina

Napísané: 01 Nov 2018, 21:38
od používateľa Dari
Nájde sa tu dobrá duša, ktorá by mi preložila z maďarčiny trochu dlhší text?

Re: Pomoc s prekladom - maďarčina

Napísané: 02 Nov 2018, 13:18
od používateľa obi
Môžem to skúsiť

Re: Pomoc s prekladom - maďarčina

Napísané: 05 Nov 2018, 17:03
od používateľa Dari
Pre istotu, že by sa o preklad pokúsil aj niekto druhý:

A község eredetére vonatkozólag semmi adatunk nincsen, a hagyomány szerint morvák voltak első lakói, s innen nyerte volna a >Moravani« elnevezést, de hogy a XIV—XV. században keletkezett, arra vall a község feletti dombján épül, ezen századokat jellemző csupa kő s kevés téglából hegyen épült góth-byzanc-stylü kuptornyos temploma.
A nép közt elterjedt szóhagyomány erősiti, hogy ezen templom a XVI. század végén török mecsetül szolgált volna.
Moraván község 1706-ig Banka anyaegyházhoz tartozott; a nevezett évben elszakadván ezen anyaegyháztól Pöstyén Moraván, úgymint Pöstény, mater lett s hozzácsatoltatott filiálisul Banka, valamint az azelőtt Modróhoz tartozó Ducó és Hubina.
1783-ban elégett a plébánia lak ott hamvadtak el az anyakönyvek, valószínűleg a keletkezésére vonatkozó adatokkal együtt.
Nevezetessége: a földbirtokos csinos kastélya.
Ez hajdan jezsuita zárda volt, román stylban épült, de mikor, az nem puhatolható ki, amennyiben az adatok a rend tagjai kiűzetésekor szintén eltűntek ; tény azonban, hogy a XVI. században már benne laktak s szerzetesi beosztás szerint a trencséni társházhoz tartozott, honnan a noviciusok ide hozattak, újonc éveik eltöltése végett. A zárda melletti terjedelmes földbirtok jelentékeny része Kollonich de Kollegrád, akkori hercegprímás ajándéka volt, ki nyaranta 1695—1701. időben szabad idejét a tudós atyák körében e falak közt tölte.
Ezen zárdában II. Rákóczy Ferenc, midőn a bécsújhelyi bőrtönből kiszabadult s a testvérérzelmü lengyelekhez menekült volna, egy egész napig rejtekezett 1701-ben nov. i-én.
Ugyanezen zárdában I. József idejében, 1708-ban, midőn Pálfy tábornok az elégedetlenek ellen, Moraván és Trencsén között harcolt, a sebesültek közül a vagyonosok az első gondos ápolásban részesültek.
II. József a zárdát megsemmisítette és adományképen ajándékozta grófCsákynak, ez később motesici Motesicky Józsefnek adta el, erről Mátyás fiára, végre ennek Róza nevű nejére szállott át az egész vagyon aki az egészet 1873-ban 800,000 frtértgróf Zedvitz Curtnak adta el.
Ezen épület hajdan csak egy emeletes volt, a jelelenlegi birtokosa a padlásból még egyet alakított át, oly meghagyással, hogy az ablakok kivágatásánál a vakolatnak sértetlennek kellett maradnia. A kastély északi és déli szárnyán karcsú tornyok ékeskednek, melynek egyike hajdan épületdiszül, ma őrtornyul szolgál, a másik — északi — pedig a házi kápolna felett, mely Csáky érsek által I751 — 1757- május hónapig (Visitátió Batthyány 1788) épült fel, emeli ezüst keresztjét. A kastélyt válogatott nemű és íaju, nagy gyümölcskert veszi körül.
Az iskolaépület 1864 3g nagyon kezdetleges volt; a nevezett évben Moraván s a hozzátartozó filiáliék Banka, Hubina, Ducg,, közösen építették fel a kántorlakot egy tanteremmel.
Ezen tanterem nem felelvén meg a tanulók számának, 1893-ban 365 frt árán, az iskolaalap pénzéből 5 m.-rel meghoszszabbittatott s ½ m.-rel emeltetett; és igy jelenleg 11 m, hosszú,
5 +1/2 m. széles 3+1/2 rn. magas. A mostani berendezése kifogástalan.
Ki volt az első tanitó, nem puhatolható ki; .annyi bizonyos, hogy 18001820-ig Begányi N., 1820—1840. ör. Schenk János, aki nem tudván zongorálni, hegedűszóval kisérte az éneket ; 1840-ben meghalt, helyét fia ifj. Schenk János foglalta el, akire örömmel emlékezrk vissza a nép ; ez 1874-ben cserélt Lédeczy József récsényi kántortanítóval, mely utóbbi 1886-ig itt működött s 63 éves korában itt elhalálozolt; ugyanazon évi dec. 11-én Smeringa Géza választatott meg, s mai napig működik.
1873-ig Moravánból járt egy segédtanító Bankára és egy Hubinára, mely esztendőben ezen iskolák önálló tanítókkal töltettek be.
Smeringa Géza született 1862. máj. 24. O-Lehotán, Nyitramegye. 1880-ban Kassán a dominikánusokhoz és Esztergomban világi papnak pályázott, de nem vették be; 1881-ben Szepes egyházmegyében felvetettéit kispapnak, de épen atyja elhalálozván, anyja nagy nyomorán segíteni akarván, pöstyéni tanítónak választatta meg magát, hol 1883-ig működött, a midőn Nagyszonbatban az osztályvizsgák sikeres letétele után oklevelet nyert. 1886-ban Moravánban választott meg. A magyarnyelv tanításában kiváló buzgóságot fejt ki. Irt több módszertani cikket, s különféle paedagógiai értekezéseket. Egy ízben Ő Eminentiája által 2 drb. aranynyal let kitüntetve. Öt követi Kenderessy István, ki Bessenyőről lett ide megválasztva.
A kántortanító jövedelme 409 frt 48 kr.
Az iskolaszés elnöke Molnár Rezső alperesplébános, ker. tanfelügyelő.

Ďakujem

Re: Pomoc s prekladom - maďarčina

Napísané: 01 Nov 2019, 06:47
od používateľa lucianemethova
mohla by som sa spýtať, odkiaľ pochádza tento text? spomína sa v ňom aj môj prapraprapra dedkom :) dakujem